อับเดท 5.0.0.6

– แก้ไขฉลากยา ให้มีบาร์โค๊ดสินค้า และตัวอักษรใหญ่ โดยจะพิมพ์วิธีการใช้ และข้อควรระวังเป็น 2 บรรทัด
โดยการขึ้นบรรทัดใหม่ให้ใส่เครื่องหมาย”\” ลงในข้อความ เช่น “รับประทานครั้งล่ะ 1 เม็ด หลังอาหาร 3 เวลา\เช้า กลางวัน เย็น”
– ตัดหน้าที่ไม่ได้ใช้งานออกเช่นการนับยา และการเยี่ยมบ้าน
– เพิ่มรายงานสรุปการซื้อสินค้าแยกตามสมาชิก
– เพิ่มรายงานลูกหนี้ค้างชำระ

NUTTAPONG IMBUMRUNG

drugstoresoft.com