เปิดระบบ QR Payment

จะเริ่มใช้ QR Code รับเงินอย่างไร? 

1. สำหรับการรับเงินจาก Mobile Application ของธนาคารไทยทุกแห่ง จะต้องทำการเปิดบัญชีแยกต่างหากจากการทำธุรกรรมอื่นๆ และต้องเป็นบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารพานิชย์ที่ให้บริการQR Payment
2. สำหรับการรับเงินจาก Rabbit Line Pay ให้ท่านทำการเปิด บัญชี Line Merchant https://pay.line.me/tw/intro?locale=th_TH แล้วนำหมายเลข Merchant ID แจ้งกับบริษัทลูเจ้นฯ เพื่อเปิดระบบการรับเงินจาก Rabbit Line Pay
3. การส่งเอกสารเพื่อเปิดใช้งานกับบริษัท ลูเจ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด http://www.lugentcorporation.com/
เตรียมเอกสารให้ครบและส่งกลับไปที่คุณฐิดา สงวนชีวิน อีเมล์:thida@lugentcorporation.com LINE ID: thida1106

มีค่าธรรมเนียมในการใช้ระบบ QR Payment หรือไม่อย่างไร
1. ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเปิดระบบกับบริษัทลูเจ้นท์ฯ แต่ถ้าหากจะมีค่าธรรมเนียมในการเปิด biller ID จะเป็นไปตามค่าธรรมเนียม ของธนาคารที่ให้บริการ 2. บริษัทลูเจ้นท์จะคิดค่าธรรมเนียมจากร้านค้าในการทำรายการจากยอดขายเท่านั้น ตามที่ตกลงกันไว้ 3. ค่าธรรมเนียมในการรับเงินผ่านRabbit Line Pay จะเป็นไปตามเงื่อนไขของ Rabbit Line Pay
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร มีดังต่อไปนี้

กรณีนิติบุคคล
o สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด, หนังสือจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล, พร้อมวัตถุประสงค์โดยต้องจดทะเบียนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน* (คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน)
o สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการ/ผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 20 ปีขึ้นไป)
o สำเนาหน้าบัญชีกระแสรายวัน
o ฺBillerID Request Form

กรณีบุคคลธรรมดา
o สำเนาบัตรประชาชน
o สำเนาหน้าบัญชีกระแสรายวัน
o ฺBillerID Request Form

หมายเหตุ: สำเนาของเอกสารด้านบนจะต้องมีการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการผู้จัดการ ของร้านค้า

ระยะเวลาในการตรวจสอบและอนุมัติใบสมัคร
ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสาร และอนุมัติการสมัครของร้านค้า ประมาณ 15 วันทำการ (นับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน)