Remote Support Anydesk

  1. ดาวน์โหลด และติดตั้ง AnyDesk
  2. กดติดตั้ง Anydesk และทำการตั้งค่า Unantend Password ถ้าทำไม่เป็นให้ดูใน youtube
  3. อาจจะมีข้อมูลที่admin ต้องการเบื้องต้น เตรียมตอบให้ด้วย
  4. ถ้าพร้อมแล้วให้ แจ้งรหัส และ password กลับมา, ถ้า admin สะดวกจะรีโมทฯ เข้าไปแก้ปัญหาให้… ลูกค้าก็ไม่ต้องเียเวลารอ admin และ admin ก็ไม่ต้องเสียเวลารอท่าน


NUTTAPONG IMBUMRUNG

drugstoresoft.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nine + 20 =