Remote Support Anydesk

ดาวน์โหลด และติดตั้ง AnyDesk กดติดตั้ง Anydesk และทำการตั้งค่า Unantend Password ถ้าทำไม่เป็นให้ดูใน youtube อาจจะมีข้อมูลที่admin ต้องการเบื้องต้น เตรียมตอบให้ด้วย ถ้าพร้อมแล้วให้ แจ้งรหัส และ password กลับมา, ถ้า admin สะดวกจะรีโมทฯ เข้าไปแก้ปัญหาให้… ลูกค้าก็ไม่ต้องเียเวลารอ admin และ admin ก็ไม่ต้องเสียเวลารอท่าน